Szanowni Państwo,
W ramach tegorocznego naboru „Florek-wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”. Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 9130 zł. W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 7500 zł. Zadanie polegało na zakupie:

  • agregat prądotwórczy  – 1 szt.
  • prądownica wodna  – 1 szt.
  • ubranie specjalne – 1 kpl.

Realizowane Zadanie obejmuje liczbę 9 817 osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa.
Aktywny odnośnik do strony WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/
Aktywny odnośnik do strony NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej
LOGO WFOŚiGW w Gdańsku:                                                                                         LOGO NFOŚiGW: